Avgifter diskretionär förvaltning

Först när kunden får en positiv avkastning får Ability Asset Management ta ut arvode. Detta prestationsbaserade arvode utgår i två steg. På den nettoavkastning under kalenderåret uppgående till mellan noll och tio procent utgår en ersättning om sju procent av denna nettoavkastning. På den nettoavkastning under kalenderåret överstigande tio procent utgår en ersättning om tretton procent av denna nettoavkastning.


Ersättning debiteras för varje kalenderkvartal. Vid avgiftsberäkningen för respektive kalenderkvartal tas hänsyn till nettoavkastningen för föregående kalenderkvartal och vid negativ nettoavkastning under kalenderkvartalet utgår ingen ersättning. Eventuell ersättning utgår i efterskott den första bankdagen påföljande kalenderkvartal. Nettoavkastningen beräknas efter avdrag för courtage och andra transaktionsavgifter.

Beräkningsexempel >>

d: www.aam.se
i if